Автор: Александар

Унија на иновации (Innovation Union[1]) е една од директните мерки за спротивставување на Европа со финансиската криза. Тоа е начин на создавање работни места и раст, преку истражување и иновации. Поимот иновации, во овој случај не се состои само на создавање на нови производи. Тој има едно пошироко значење и се однесува и на создавање на нови процеси, услуги, начини на маркетинг, како и социјални иновации кои имаат потенцијал да додадат нова вредност на пазарите, во владите и општеството.

За да можат да се случуваат и развиваат иновации, потребно е поттикнување на иновациски – пријателска средина. Во таа насока е и улогата на Унијата на иновации. Инвестирањето во паметни начини на поттикнување на иновациите, како и одржувањето на солидна база на знаење имаат централна улога во 10-годишната стратегија на Европската Унија, Европа 2020[2]. Унија на иновации е една од седумте иницијативи на оваа стратегија. Нејзината цел е да изгради цврста основа за истражување и иновации во Европската Унија, на начин што истите ќе создаваат нови вредности за општествата и економиите.

Создавањето на нова иновациски – пријателска средина, се однесува на партнерства на различни нивоа, помеѓу приватниот и јавниот сектор, меѓу истражувачите, индустријата , корисниците на иновации, како и нови иновациски партнерства на ниво на Европа. На тој начин се создаваат претпоставки, Европската Унија поинтензивно да креира сопствен иноваторски потенцијал во сите области[3]. Секако постојат и потешкотии, како на пример разлики во правилата, законите, применетите стандарди и т.н. Нивното усогласување треба да доведе до создавање на вистински внатрешен пазар за вештини, заеднички регулативите, нов капитал, кои овозможуваат новите идеите и иновативните решенија побрзо да доспеат  до пазарот.

Хоризонт 2020[4], новата рамка на Европа на програмата за финансирање на истражувањето и иновациите за периодот 2014-2020 наменета е за поддршка на врвната наука, како и финансирање на истражување и активности кои создаваат нови производи на пазарот. Оваа програма е основниот двигател за поддршка при спроведувањето на целите на Унијата на иновации. Истата создава претпоставки за слободен и отворен пристап до резултатите од истражувања кои се финансирани од јавни фондови.

Предвидувањата се дека доколку до 2020 година се достигне целта на вложување на 3% од БДП за истражување и развој на ниво на Европската Унија, тоа би можело да создаде 3,7 милиони работни места и да го зголеми БДП на ниво на ЕУ годишно и до 795 милијарди евра до 2025 година.

За да се овозможи Унијата на иновации да обезбеди работни места и раст кои што и се потребни на Европа, ЕУ воведува табела за мерливост на резултатите во однос на Унијата на иновации (Innovation Union Scoreboard[5]), каде се рангира секоја земја според своите иновациски перформанси